produkty przerobu smoly weglowej

image Start       image proszkowaty       image przełażący       image Pratkanis       image przłom       image Prima UMCS       

Podstrony

dilligaf portal

Temat: ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z TO OD PROF. J. BIERNATA
się piece rurowo-wieżowe? Jak rozdziela się składniki benzolu, aby otrzymać produkty czyste? Jak rozdziela się składniki oleju karbolowego? Jak dobiera się stężenia nieorganicznych surowców, aby z możliwie wysoką wydajnością odzyskać czyste składniki? Jakie są główne zastosowania: benzenu, toluenu, ksylenów, fenolu, pirydyny, naftalenu, antracenu? Jakie znasz alternatywne do przerobu smoły węglowej sposoby otrzymywania: benzenu, toluenu, ksylenów, fenolu, pirydyny, naftalenu, antracenu? Wymień kilka odpadowych produktów z przerobu węgla. Jak oceniasz ilość odpadów z przemysłu węglowego w porównaniu z przerobem gazu ziemnego i ropy naftowej? Jak oceniasz złożoność aparatury przemysłu węglowego w porównaniu z przemysłem naftowym? Przetwarzanie gorszych gatunków węgla. "Upłynnianie" węgla. Podziemne zgazowanie węgla. Metoda Dygas i Mobile. Jakie znasz sposoby zagospodarowania odpadów (smoła, pak, miał węglowy) z przemysłu węglowego? Ropa naftowa, występowanie. Co jest celem wstępnego przerobu ropy? Jakie są główne produkty destylacji ropy? Jakie są problemy ich oczyszczania i zastosowania? Otrzymywanie benzyn i ich charakterystyka. Jakość benzyny lekkiej z ropy naftowej i jej uszlachetnianie. Benzyny, ... tlenku węgla. Najważniejsze produkty półspalania metanu. Utlenianie, chlorowanie, „nitrowanie” metanu i amoksydacja. Otrzymywanie gazu syntezowego z różnych surowców i różnymi metodami, porównanie składu. Synteza węglowodorów i alkoholi. Produkcja czystego tlenku węgla. ... nitrozwiązków do amin i innych produktów na przykładzie nitrotoluenów. Hydratacja i odwodnienie. Przyłączanie wody do alkenów. Reakcje kondensacji. Metody otrzymywania ketenu. Reakcje ketenu. DIAN i jego otrzymywanie. Sulfonowanie związków aromatycznych, dobór stężenia kwasu siarkowego i temperatury procesu, problemy związane z wyodrębnianiem kwasów sulfonowych, produkty uboczne sulfonowania. Zastosowanie SO3 i kwasu chlorosulfonowego do otrzymywania kwasów sulfonowych i chlorków kwasów sulfonowych. Zastosowanie kwasów sulfonowych. „Sulfonowanie” alkenów. Sulfochlorowanie i sulfoutlenianie alkanów. Siarczany alkilowe. Związki powierzchniowo-czynne. Chlorowcowanie związków aromatycznych. Chlorowanie alkanów i alkenów. Zapobieganie wybuchowi reagujących mieszanin. Główne produkty i ich zastosowanie. Chlorosilany i sililowanie. Fluoroalkany i...
Źródło: technologia.yoyo.pl/viewtopic.php?t=375